Christensite

Verschillende vormen van gelovig gebed tot God

Dit artikel over gebed tot God is het vervolg op het eerdere artikel met de titel “Gelovig gebed: wat is bidden waard?“. De leidraad voor dit artikel wordt gevormd door de slotzinnen van het eerste deel:
Er is een tijd van samen bidden en een tijd van solo bidden. Er is een tijd van hardop bidden en een tijd van stil gebed. Er is een tijd van verstaanbaar bidden en een tijd van gebed in tongentaal. Er is een tijd van vragend bidden en een tijd van dankgebed. Er is een tijd van voor jezelf bidden en een tijd van plaatsvervangend gebed.

5. Gezamenlijk en persoonlijk gebed tot God

Er is een tijd van samen bidden en een tijd van solo bidden. Soms is het goed om in de binnenkamer te gaan en daar God aan te roepen in gebed. En er zijn natuurlijk ook gelegenheden om samen met anderen tot God te naderen. Maar hoe werkt dat nu precies? Wat is de waarde van het een en van het ander?

Jezus Christus waarschuwt Zijn volgelingen voor een goede hart gesteldheid tijdens het bidden. Dat is eigenlijk de achtergrond van Zijn uitspraak dat je (letterlijk) naar je binnenkamer moet gaan om daar te bidden. Dit vormt een tegenstelling met de praktijk van alledag, waar de farizeeën ernaar streven zo goed mogelijk voor de dag te komen op centraal gelegen openbare plaatsen.

Verder heeft persoonlijk gebed tot God vanzelfsprekend heel veel waarde. Als God immers met Zijn kinderen – bekeerde, wedergeboren christenen in de 21e eeuw – een persoonlijke relatie zoekt, hoort daar op zijn tijd ook een persoonlijk gebed, een persoonlijk gesprek tussen Vader en zoon/dochter bij. Dat kan simpel niet anders!

Een Liefdevolle persoonlijke relatie

Daarnaast is het ook belangrijk om binnen je familie je noden te delen. Ook het gezamenlijk gebed – met je geestelijke familie – heeft dus veel waarde. God is immers in ons midden als er twee of drie in Zijn Naam bijeen zijn. En aan zo’n voorwaarde kan een mens op persoonlijke titel natuurlijk nooit voldoen.

Maar niet alleen God beweegt bij gezamenlijk gebed. Omdat het nu aan meerdere mensen bekend geworden is, ontstaat er ook ruimte voor (spontane) onderlinge hulplijnen. Ja, inderdaad… God werkt ook door mensen heen. “Al wat u gedaan hebt voor de minste der broeders, hebt u voor Mij gedaan”, zegt Jezus Christus immers in Mattheus 25:40.
God hoort het gebed van de enkeling, maar Hij hoort beslist ook het gebed van Zijn volk.

6. Verstaanbaarheid van het gebed

Er is een tijd van hardop bidden en een tijd van stil gebed. Ook hier geldt de waarde van de verscheidenheid.
Jaren geleden zat ik op een koor waar we het volgende lied zongen: “Een stil moment met Hem alleen is wat ik nodig heb. Een stil moment waar ik met Jezus één ben in gebed”. Dit heb ik persoonlijk altijd een heel mooie gedachte gevonden, ook denkend aan de rustige, bijpassende melodie.

Aangezien God ziet en hoort wat in het verborgene is, heeft stil gebed zeker zijn waarde. Stil gebed is ook een heel goed instrument om persoonlijke zaken die je niet met iedereen om je heen wilt delen wel met je hemelse Vader te bespreken. Maar het is natuurlijk wel uitsluitend geschikt voor persoonlijk gebed.

Woorden zijn geest. Wanneer iets wordt uitgesproken – met geluid – gaat daar kracht vanuit. Er gebeurt meer in de hemelse gewesten, omdat demonen sidderen bij het horen van de Naam Jezus Christus. Gods Zoon heeft immers niet voor niets zogezegd een greep naar de macht gedaan. Daarnaast wordt er – omdat ook de geestelijke familie het kan horen – een extra dimensie aan het gebed toegevoegd in de aardse gewesten.

Er is een tijd van verstaanbaar bidden en een tijd van gebed in tongentaal.
Gebed heeft zoals gezegd verschillende vormen. Zo is er het gebed in de eigen, verstaanbare taal. In de eigen, bekende taal kunnen mensen heel concreet hun gedachten onder woorden brengen. De waarde hiervan ligt dan ook in de hiermee versterkte persoonlijke relatie met de Vader.

gebed in tongentaal
krachtig gebed in tongentaal

Maar minstens zo krachtig is het gebed in tongentaal. Dit is een taal die we als mensen zelf niet verstaan, maar God geeft ons de woorden in voor ons gebed. Het is zeg maar een hemelse taal, die voor iedere wedergeboren christen is weggelegd.

We ontvangen het als teken van de doop in de Heilige Geest, zoals de discipelen dit op de eerste Pinksterdag ontvingen. “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven” (Handelingen 2:3-4).

Nu roept de gave van spreken en bidden in tongen de laatste eeuwen heel veel vragen op. Hoe sterker de mens en de maatschappij gericht zijn op verstandelijke vermogens en hoe meer de mens meent er op eigen kracht wel te komen, hoe moeilijker dit te accepteren is.

Zelf had ik er aanvankelijk ook wel moeite mee dat ik de controle over mijn gebed kwijtraakte, dat ik zelf mijn eigen gebed niet verstond. Maar in de loop van de tijd – en dat ging eigenlijk nog best wel snel – zag ik de grote waarde hiervan in.

Naarmate ik God meer de ruimte gaf om door mij heen te spreken, gaf de Heilige Geest mij steeds meer vrij- en ook blijmoedigheid om God op deze manier te eren. Diep van binnen ervaar ik rust, vrede en blijdschap op de momenten dat ik – zonder in trance te zijn, overigens – in tongentaal aan het bidden ben. Dat zijn voor mij de meest aansprekende en overtuigende gebeden. En ik ben blij dat God mij de waarde hiervan in heeft laten zien.

Vanwege de lengte van dit artikel en de (soms felle) discussie over dit onderwerp, beperk ik me op dit moment tot wat hier nu staat. Ik hoop echter nog wel in een afzonderlijk artikel ‘de tongentaal’ te gaan belichten. Daarbij zullen dan een aantal Bijbelteksten de revue passeren, zoals deze door voor- en tegenstanders worden aangehaald.

7. Waarvoor we bidden tot God en door wie

Er is een tijd van vragend bidden en een tijd van dankgebed.
Vragen is wat God betreft een voorwaarde om van Hem te kunnen ontvangen. Hij wil immers een persoonlijke relatie met Zijn kinderen en daar hoort communicatie – en dus gebed – bij. Hoe concreter wij onze vragen stellen, onze noden aan God voorleggen, hoe duidelijker we kunnen zien dat en hoe Hij onze gebeden verhoort.

En dat stemt ons dan weer tot dankbaarheid. Daarom is het goed om je dankbaarheid te uiten in je gebed tot God. Om Hem zelfs al bij voorbaat – in geloof – te danken voor de verhoring van je gebed. Dit valt ook heel goed te uiten in tongentaal.

Er is een tijd van voor jezelf bidden en een tijd van plaatsvervangend gebed.
In een persoonlijke relatie is het vanzelfsprekend goed om vanuit, over en voor jezelf te bidden, te praten met je Vader. God stelt dat absoluut op prijs. Een sterk voorbeeld hiervan is Hanna, de moeder van Samuel, in 1 Samuel 1:9-11:

Eens, nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op – de priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des HEREN – en bitter bedroefd bad zij tot de HERE en weende zeer. Toen deed zij een gelofte en zeide: HERE der heerscharen, indien Gij werkelijk naar de ellende uwer dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de HERE geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen.

gebed Gethsemane
Gelovig gebed in tijden van strijd

Toch zijn er ook momenten van enorme strijd in de hemelse gewesten. Jezus Christus heeft Zijn volgelingen autoriteit gegeven om te heersen over de duistere, demonische machten. Daarnaast geeft God speciale gaven aan verschillende mensen. De waarde hiervan – eenheid in verscheidenheid – beschrijft Paulus in 1Korinthiers 12:4-11:

Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil”.

Blijkbaar hecht God dus waarde aan gebed door “specialisten”, door mensen aan wie Hij speciale gaven – zoals gebed voor de zieken – heeft uitgedeeld.

Een ander voorbeeld hiervan is de genezing van de maanzieke jongen. In Lucas 9:37-42 staat beschreven dat de discipelen niet voor elkaar konden krijgen wat Jezus Christus wel lukte. Hieruit blijkt ook dat sommige aanvallen van de duivel sterker zijn dan andere. Wellicht heeft dat ook effect op de vraag wie er effectief kan bidden.

Een heel duidelijke richtlijn op dit gebied is tenslotte “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.” (Jacobus 5:14-15)

8. Als God verhoort… of niet…

Soms is de mens ongeduldig en vraagt zich af of zijn Vader in de hemel wel luistert, of Hij hem wel begrijpt. Als mens verwachten wij vaak een antwoord in een bepaalde richting en daar focussen wij ons dan op.

Echter, onze Vader in de hemel is soeverein en Hij zal Zelf bepalen of – en zo ja hoe – Hij ons gebed verhoort. Wij kunnen allerlei conclusies trekken als er geen helder antwoord uit de hemel komt. En toch… Gaan we daarmee dan niet op de stoel zitten van God Zelf? Nemen we dan niet onbedoeld Zijn plaats in?

Nee, het is absoluut onverantwoord – waardeloos, zogezegd – om voorbarige conclusies te trekken. Onze Vader weet immers als geen ander wat goed voor ons is. Hij kent ons door en door, zoals David in Psalm 139 schrijft. Wij mogen en moeten er van uitgaan dat Hij ons gebed verhoort, maar de regie moeten we aan hem overlaten.

In dit vertrouwen – dat Hij als een goede Vader nimmer zal beschamen – kunnen we rust en vrede vinden voor ons leven en voor onze ziel. En in het geval dat God eventueel besluit dat onze nood in stand blijft – zoals de doorn in het vlees van Paulus – dan zal een wedergeboren christen, vervuld met de Heilige Geest, van God Zelf wel de rust en de zekerheid in het hart krijgen dat Zijn genade genoeg is.

Het is daarom goed om te blijven bidden, in elke situatie van het leven. Volharding in gebed levert in de Bijbel immers meermalen vrucht op…

9. Dankbaarheid te allen tijde

Omdat wij mogen leven in volkomen vertrouwen op God – onze Vader en de Stuurman van ons levensschip – kunnen we Hem altijd en eeuwig onze dank betonen in ons gebed.

In Efeziërs 5:18-21 staat het zo: “wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.”

gelovig gebed tot God
God is de Stuurman van ons levensschip

En dit kan ik tenslotte aanvullen met: “Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid!” (Efeziërs 3:20-21).
Amen!

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Hier op christensite is nog veel meer informatie te vinden over het christelijk geloof. Wat ik zelf hier al eerder schreef?
Een ongeluk zit in een klein hoekje – Getuigenis van Hans
Gelovig gebed: wat is bidden waard? (deel 1 van dit tweeluik over gebed tot God)

Op een andere website (Yoo.rs) schreef ik onder meer:
Geef jij God de leiding over je leven?
Loop serieus en volhardend op de wolken

Ook heb ik een aantal gedichten van mijn hand over het christelijk geloof verwerkt in blogs op Yoo.rs:
Adem
Vader, vergeef het hun
Zwemmer

Hans Wesselius

Mijn naam is Hans. Ik ben in 1963 geboren in een christelijk gezin. Als kind was ik al serieus met het geloof bezig. Het verhaal van Jezus als de goede Herder en de bijbehorende zondagsschoolplaat drukte een belangrijk stempel op het leven. In de loop der jaren volgden de in protestantse kringen gebruikelijke catechisaties en ik besloot in 1987 belijdenis te doen van mijn geloof. Alles liep op geloofsgebied tot die tijd eigenlijk min of meer vanzelfsprekend door. God had een speciale plaats in mijn leven, getuige ook de gedichten die het licht zagen. Lees meer over mij in mijn 1e blog!

1
Reageer op dit artikel

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Henk Groenendijk Recent comment authors
  Subscribe  
nieuwste oudste meest gestemd
Abonneren op
Henk Groenendijk
Gast

(…) Maar minstens zo krachtig is het gebed in tongentaal. Dit is een taal die we als mensen zelf niet verstaan, maar God geeft ons de woorden in voor ons gebed. Het is zeg maar een hemelse taal, die voor iedere wedergeboren christen is weggelegd (…)

Flauwekul. Is gewoon hysterie.

Sluit Menu

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten