Christensite

De betekenis van Halloween

Halloweenfeest, wat houdt het in?

Dit keer geen blog maar een artikel over het onderwerp Halloween. Het liefst had ik het in 3 blogs gepost, maar omdat de tijd zo kort is voor Halloween is het nu dus een artikel geworden. Omdat een artikel langer is dan een blog, zou je het in gedeelten kunnen lezen, maar lees het alsjeblieft wel, want het is zo belangrijk voor jou en je omgeving.

Halloween
Halloween, iedereen krijgt er mee te maken. In winkels, reclameblaadjes grijnzen doodskoppen en vleermuizen en allerlei heksen en pompoenen met gezichten je aan.

Het is een ware rage aan het worden overgewaaid uit Amerika. En het wordt steeds heftiger en occulter.

Veel kinderen komen aan de deur om snoep. Ze zijn verkleed. Vaak niet onschuldig meer. Hoe enger hoe mooier.

Halloweenfeesten mensen worden zogenaamd door midden gezaagd, prachtig.

Dat men een paar weken er voor in de krant las, dat een moordenaar iemand zo vermoorde, vond men verschrikkelijk, maar met Halloween is het normaal!

Halloween, waar komt het toch vandaan? Er is zoveel onwetendheid over Halloween. En het is niet zo onschuldig als het lijkt met verkleedpartijtjes van de kinderen en snoep vragen bij de buren.

 

Oorsprong Halloween

Het begon al rond 270 na Christus in de Keltische cultuur. Het is een heidens feest. Het werd gehouden de avond voor Allerheiligen.  (Allerheiligen is een R.K. en Anglicaans feest ter ere van de heiligen. In Nederland en België kent men dat als Sint Maarten.)

De Kelten geloofden dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. Om die reden werd Halloween in Groot-Brittannië en Ierland vooral gevierd door de Kelten. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel dat voor hen voor de deuren was neergelegd. Om de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Vandaar de oorsprong van spookmaskers dat de kinderen tegenwoordig dragen om elkaar en de volwassenen bang te maken.

Ze vierden oud en nieuw. Samhain, het Keltische nieuwjaarsfeest, begon dus aan de vooravond van 1 november. Men vierde de overgang van de zomerperiode naar het begin van de winter.

Toen Europa gekerstend werd, waren zeer veel heidense feesten geadopteerd door de Rooms-Katholieke Kerk om de zielen van de heidenen voor zich te kunnen winnen. Samhain kreeg toen de naam Allerheiligen.

 

Oorsprong en betekenis van Jack-o’-lantern


Over de hele wereld is de uitgeholde en verlichte oranje pompoen het meest bekende van Halloween. In Amerika noemt men dat Jack-o’-lantern. Een typische decoratie voor Halloween, bestaande uit een uitgeholde pompoen, waarin een eng gezicht is gesneden. En deze wordt gebruikt als lampion door er een kaars of lamp in te stoppen. Het dient als symbool voor het lichtje van het leven dat achter de dood schijnt: Men zegt dat een flikkerende kaarsvlam in een pompoen een teken zou zijn dat een overleden voorouder of een geest de vlam aanraakt.  Er zijn veel verhalen en legendes daarover. Eén zal ik er vertellen, dat gaat over smid Jack. Op een avond kwam Jack de duivel tegen, die hem naar de hel wilde meenemen. Jack wist met een list de duivel in een boom te lokken en kraste vervolgens een kruisteken in de stam van de boom, zodat de duivel de boom niet meer kon verlaten.

Pas nadat de duivel Jack had beloofd dat hij nooit naar de hel zou hoeven gaan haalde Jack het kruisteken weg en liet de duivel vrij. Toen Jack jaren later stierf, mocht hij door zijn zondige en slechte levenswandel niet naar de hemel, maar de duivel liet hem ook niet binnen in de hel wegens de gedane belofte. Sinds die tijd doolt de ziel van Jack volgens het verhaal rond over de aarde. De duivel gooide Jack nog wel een gloeiend kooltje achterna, toen hij hem weggestuurd had bij de hellepoort. Jack stak het kooltje in een knol, die hij aan eten was en kreeg op die manier een lantaarn op zijn weg mee te verlichten. Daarom is de Jack-o’-lantern vernoemd naar de smid uit dit verhaal.

Eigenlijk ligt de oorsprong nog veel dieper bij de oude Kelten. Met Samhain loste de lijn op bepaalde plaatsen en tijden zelfs helemaal op en dan liepen doden, geesten, goden en mensen er even allemaal door elkaar. Daarom moest men op Samhain opletten om niet door geesten te worden meegenomen. Een uitgeholde biet met een kaarsvlammetje erin (tegenwoordig pompoen) kon ze wel afschrikken en men kon zich ook als een dode of geest vermommen om ze te misleiden.

In werkelijkheid schrikken de uitgeholde en verlichte pompoenen of maskers de boze geesten niet af. Het is al bekend dat er tijdens Halloween bezit wordt genomen van het menselijk lichaam door een kwade geest.

 

Halloween een satanisch feest. 
Halloween wordt ook wel heksenfeest genoemd.Halloween is dus een een heidens feest en heeft ook spiritisme als grondslag.

Doden worden tijdens het duivels feest herdacht en geeërd! Het eren en aanbidden van doden evenals het oproepen van geesten is in de Bijbel streng verboden.

Je zult misschien zeggen, maar dat doe ik niet. Maar als je aan het feest meedoet, sta je er achter. Halloween is ook een heksenfeest ter ere van satan. Veel aanhangers van Wicca en neopaganisten vieren Samhain als één van de feesten van hun jaarwiel.

De voormalige Britse sataniste en zwarte heks Doreen Irvine bevestigde dat Halloween één van de belangrijkste data op de kalender van de heks is. Zij geloven dat de sluier tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden dan het dunst is. Tijdens Halloween worden er ook vaak echte mensenoffers gebracht in het satanisme en de echte hekserij. De voormalige Amerikaanse heks Irene Parker bevestigde dat ook nog eens. Ze zegt:’Geen wonder dat satan en zijn engelen feestvieren op de avond voor Allerheiligen. Op die dag hebben satanische machten en boze begeerten en verdorvenheid

en verwording vrij spel onder de satanisten. Meestal wordt er een misviering gehouden waar bloedoffers worden gebracht. Dat kan een dier zijn of zelfs het leven van een baby of kind!’

De zogenaamde doden zijn helemaal geen geesten van de overledenen, maar demonen!! Dat over Halloween een christelijke saus getrokken wordt is niet te bevatten en dwaas.

Echte heksen en satanisten lachen er hard om, als ze dit horen over die domme en onwetende christenen, die dit feest meevieren.

Op Halloween zijn de demonen zeer actief en gebeuren er vaak rare dingen. Demonen nemen bezit van lichamen van mensen en leiden volledig alle handelingen van die persoon. Er gebeuren vreselijke dingen. Als christenen er maar iets van deze ongerechtigheden zouden zien, dan zouden ze nooit meer Halloween vieren!

”Hekserij, spiritisme, satanisme en alle andere vormen van het occulte zijn een rechtstreekse belediging van en rebellie tegen God, Jezus Christus en de christelijke kerk. Zij die erin betrokken zijn, vervloeken God en lachen om de Heilige Schrift. Geen christen behoort Halloween te vieren!”

“Ondanks de duidelijke waarschuwing in de Bijbel de duivel geen voet te geven, werd de avond vóór Allerheiligen oorspronkelijk binnen de kerken gevierd als een avond waarop men vrede sloot met de demonische geesten. Hoe betreurenswaardig is dit, nadat onze Heere Jezus Christus heeft geleden en is gestorven teneinde satan volkomen te verslaan, onderwerpt Zijn kerk zich aan een verslagen vijand.” (Irene Parker)

Het moet geen vraag meer zijn of je mee mag doen met Halloween, een heidens en occult feest.

 

Wat zegt de Bijbel over Halloween?


Wat vindt God ervan? Wat zegt de Bijbel? Het is zeer belangrijk om in de eerste plaats God te vragen wat Hij persoonlijk ervan vindt.

Alleen God heeft de allerhoogste autoriteit en Zijn gezag geldt als de hoogste norm in ons geloof. De Bijbel, het Woord van God, is onze gids en leidraad. Daarom is het beter dat we naar God moeten luisteren dan naar mensen. Gezien het feit dat Halloween van oorsprong een heidens feest is en geassimileerd werd door de Roomse kerk, vieren de meeste christenen bewust of onbewust deze feest mee ter ere van de zogenaamde doden. Ook al heeft Halloween veel te maken met het spiritisme. Daarom verbiedt God in Zijn Woord alle vormen van occultisme. Ook het vereren (en aanbidden), raadplegen en oproepen van doden en geesten is in de Bijbel streng verboden. De straf op overtreding en ongehoorzaamheid is de dood. God is helemaal niet wreed en wraakzuchtig, maar liefdevol en barmhartig. Daarom zegt Hij uit liefde:”Gij zult niet doen.” God weet dat het occultisme zeer gevaarlijk en niet heilzaam is voor de mens. Ook weet Hij dat de zogenaamde doden helemaal géén geesten van de gestorvenen maar in werkelijkheid boze geesten zijn.

“Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, (uitlegger van voortekenen), of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie dat doet, is de HEERE een gruwel; en om deze gruwelen verdrijft de HEERE, uw God,  voor uw aangezicht, uit de bezitting.  Oprecht zult gij zijn met de HEERE, uw God.”
Deuteronomium 18:10-13

Hebt u goed gelezen dat niet alleen een vorm van occultisme, maar ook een persoon die inlaat met het occultisme, een gruwel is in de ogen van God!? Dat Halloween met christelijke saus erover getrokken is, is deze feest niet alleen een gruwel in de ogen van God. Maar ook een christen die het duivelse feest meeviert, is een gruwel in God’s ogen!!! Dat is zéér ernstig.

Christenen die eens vrijgekocht en geheiligd zijn met het bloed van Jezus Christus en toch deelnemen aan het satanische feest, hebben zichzelf onrein gemaakt en Jezus Christus, onze Heiland en Zaligmaker, met voeten getreden en het Woord van God veracht!! Daarom zeg ik dat het zéér ernstig is.

De kerk denkt dat het een deugd is om het feest als Halloween te vieren en de doden te herdenken en te eren, hebben de kerkleiders een belangrijke tekst uit de Heilige Schrift over het hoofd gezien (en helemaal niet gelezen) wat Heere Jezus over God zegt:

Wie in Heere Jezus gelooft en Hem als zijn Heere, Verlosser en Zaligmaker aanvaardt, zal niet in de eeuwigheid verloren gaan, maar het eeuwige leven beërven. ( naar Johannes 3:16-18, 11:25) Wie niet in Heere Jezus gelooft, zal zeker voor eeuwig verloren gaan. Over de verlorene blijft de Dood wel macht uitoefenen. (Openbaring 20:1-15) Waarom moeten we voedsel leggen voor de doden en geesten?!? Dat is een afgodisch offer! Aan het afgodische offeren moeten we niet deelnemen! (Handelingen 15:20) Heere Jezus is immers het Brood des levens. (Johannes 6:32-58). Laten we het Brood des levens eten, opdat we in de eeuwigheid zullen leven, al zullen we sterven. Want er is wel opstanding der doden. (Romeinen 1:4, 1 Corinthiërs 15:20-22, 15:42, Filippenzen 3:9-11, Openbaring 20:6)   De Bijbel spreekt heel duidelijk over het leven, de wedergeboorte en het Brood des levens. Laten we het feest der doden niet langer vieren, maar het feest des Heeren vieren. Want God is de God van levenden!!

Tot slot

 

Gehoorzaamheid aan Jezus Christus is beter dan offeren! (Richteren 15:22) Lees ook I Corinthiërs 10:19-20 dat we afgodische offervlees niet moeten eten en God ook absoluut NIET wil dat we op Halloween met de duivels meevieren!!!

“Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de duivelen offeren, en niet aan God; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heeren niet drinken, en de drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij?”
I Corinthiërs 10:19-22 (Statenvertaling)

Halloween is een feest ter ere en aanbidding van satan. Laten we de zogenaamde christelijke maar van oorsprong heidense feesten niet langer vieren. We horen niet in een cultuur van dood, mysterie en angst thuis te zijn.

Waarom hebben christenen heidense feesten ingevoerd? Licht en duisternis gaan niet samen.

Daarom blijf er vandaan in Jezus Naam!

 

 

 

Bronnen:

Dr. Peter Hammond, Africa Christian Action

Bevrijd om Christus te dienen, Doreen Irvine

Irene, Jezus heeft je lief, Irene Parker

Wikipedia org./wiki/Halloween

Van Dale

 

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel, kom er dan gerust mee.
En deel het zoveel mogelijk in b.v. je vriendenkring, de buurt, in je kerk                                                    

Geef de blog een rating! (5 / 2)

Nelly van der Bas

Even mezelf voorstellen, ik ben Nelly van der Bas, geboren in 1963, dus reken maar uit, hoe oud ik ben. Getrouwd geweest, 'k Heb 3 kinderen en 2 kleinkinderen. 'k Heb veel hobby's en schrijven is er één van. Er zijn 12 kinderboeken uitgegeven, 1 gedichtenbundel en 1 roman. Sinds een aantal jaren schrijf ik mijn blog op www.nellyvanderbas.blogspot.com over geloof. En hoop hier ook blogs te schrijven over geloof, alleen anders denk ik, maar dat gaan we zien en beleven. Geloof in Jezus Christus is voor mij Het leven. Ik kan niet en wil niet zonder! En dan ben je ook nooit alleen! Heb je vragen, je mag ze altijd stellen.

6
Reageer op dit artikel

avatar
3 Comment threads
3 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Nelly van der BasIngiNelly van der BasBrenda SchutteBart Schutte Recent comment authors
  Subscribe  
nieuwste oudste meest gestemd
Abonneren op
Bart Schutte
Beheerder
Geef de blog een rating! :
     

Goed, duidelijk artikel Nelly!

Brenda
Lid
Geef de blog een rating! :
     

Mooi en duidelijk geschreven! Ik wist dat Halloween een duister feest was/is, maar zo duister en dat het zover terug gaat dat wist ik niet. Bedankt voor het schrijven/delen!

Ingi
Gast
Ingi

Ik zou me kunnen voorstellen dat het feest voor duivels aanbidding misbruikt wordt, maar ik ben zelf ook nog aan het rechercheren. Hier een aanvullend artikel waarin beschreven wordt waarom dit niet waar is of zou zijn dat daar de oorsprong ligt. http://members.home.nl/john.demmers/halloween/herkomst.htm. gr Ingi

Sluit Menu

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten